Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Maria ter Beek

Bank: NL03 KNAB 0256 9840 85
KvK-nummer: 54228328

Dit zijn mijn Algemene Voorwaarden.

Heb je vragen, kom je er niet uit? Stuur mij een mail: info@mariaterbeek.nl

Begrippen Algemene Voorwaarden Maria ter Beek

Maria ter Beek verder te noemen Maria, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54228328 en levert diensten op het gebied van coaching, workshops, (online) trainingen, programma’s & retraites.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Maria heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie Maria haar diensten verleent.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Maria.

Maria behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Voorwaarden deelname aan mijn programma’s

In mijn programma’s en coaching deel ik mijn kennis, mijn ervaring en tools. Zelf kun je bij het afnemen van mijn diensten voldoende tijd reserveren voor de opdrachten die je thuis kunt doen.

Ik sta binnen de grenzen gedurende de looptijd van mijn diensten voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van wat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website en is in onderling overleg verder na te komen. Bijzondere afspraken worden eventueel bevestigd per mail.

Al het content in de programma’s en producten zoals tekst, video’s, meditaties & werkboeken blijven eigendom van Maria. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming te verspreiden.

Bij online programma’s ontvang je jouw eigen inlogcodes, zodat je voor maximaal een jaar bij jouw programma kunt.

Inschrijf en betalingsvoorwaarden van Maria

Na je inschrijving/ akkoordverklaring, product aankoop, dan wel via mail, webshop, inschrijfformulier en- of via de telefoon; ontvang je een email met bevestiging van de aankoop van het product, een inschrijving voor het coachingspakket/programma/workshop/retraite, de factuur en de Algemene Voorwaarden.

De coaching sessies en andere coachingsmogelijkheden worden voor aanvang ingepland in onderlinge overeenstemming.

Je dient 100% van de totale factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip de factuur te voldoen. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, is de restitutie zoals hieronder omschreven.

De volgende voorwaarden voor betaling van trainingen, workshops, retraites, 1 op 1 coaching die langer dan een dagdeel duren zijn:

  1. Bij annulering 2 maanden van te voren betaal je deze 50%
  2. Bij annulering een maand van te voren 75%
  3. Bij annulering 2 weken van te voren 100%

De betalingsvoorwaarden van individuele afspraken met een duur van maximaal 3 uur:

  1. Annulering 7 werkdagen van te voren 50%
  2. Vanaf 3 werkdagen van te voren 100%

Indien het coachingspakket of programma door onvoorziene omstandigheden van Maria niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van (alle) individuele sessies, die plaatsvinden in een traject.

Wettelijke bedenktermijn

Online producten

Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag je je geld terug vragen zonder opgaaf van redenen. Hierna is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met een product, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om er voor te kiezen om een programma niet te volgen of geen gebruik te maken van een product, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet.

Face to face afspraken, workshops/ trainingen en Retraites

Wanneer ik iets organiseer in de vorm van workshops, trainingen, individuele samenkomsten van een dagdeel of meer en retraites geldt geen niet goed geld terug garantie.

Tarieven, Kosten & Prijzen

Wanneer Maria een offerte aanbied, staat in de offerte van Maria steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Maria voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Maria opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Maria te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Facturering & Betalingsvoorwaarden

In de offerte van Maria staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Maria voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Maria opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Maria te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Maria, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops: Annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events die langer dan een dagdeel duren:  Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om voor het door jou geïnvesteerde bedrag in de vorm van een coachingssessie of een ander gelijkwaardig product/dienst af te nemen.  Je inschrijving is definitief zodra je hebt betaald.

Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie.

Annuleren van de workshop binnen 14 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 14 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten

Privacy

Maria gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. Maria is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Maria houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

Maria en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Maria geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Maria nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Maria rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.

Inspanningsverplichting

Maria, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Maria niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Als je nog vragen hebt, stuur dan gerust een e-mail naar info@mariaterbeek.nl / www.mariaterbeek.nl

Delen

Andere artikelen

Ontvang een gratis Mini Meditatie voor elke dag

Mediteren kun je leren

Check in bij jezelf

Ontvang een gratis Mini Meditatie voor elke dag